ระบบสมัครกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์

วิชาเลือกเพิ่มเติม

ชื่อวิชาเพิ่มเติม คุณครูที่ปรึกษา รับจำนวน สมัคร
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 1000 250 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
นาฏศิลป์ ม.1 จินตนา นาธงชัย 25 12 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1 อิสรินทร์ ทาส่วย 50 50 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
จิตรกรรม ม.1 รพีพงษ์ วงศ์ภูธร 25 19 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
งานดอกไม้ ม.2 ดวงแก้ว เจริญเชื้อ 25 20 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
งานเกษตร ม.1 บุญลม พุ่มพฤกษา 25 12 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
นาฏศิลป์ ม.2 จินตนา นาธงชัย 25 0 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
งานเกษตร ม.2 บุญลม พุ่มพฤกษา 25 0 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
จิตรกรรม ม.2 รพีพงษ์ วงศ์ภูธร 25 15 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ดนตรี ม.2 อิสรินทร์ ทาส่วย 30 28 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
จิตรกรรม ม.3 รพีพงษ์ วงศ์ภูธร 30 29 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ดนตรี ม.3 อิสรินทร์ ทาส่วย 25 4 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
นาฏศิลป์ ม.3 จินตนา นาธงชัย 25 18 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
เสริมทักษะภาษาไทย ม.3 ธวัช จันทร์สีลา 25 25 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
งานเกษตร ม.3 บุญลม พุ่มพฤกษา 25 10 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร