ระบบสมัครกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์

กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้

ชื่อกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ คุณครูที่ปรึกษา รับจำนวน สมัคร
ยังไม่ได้เลือก 500 252 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami นิชานันท์ สีหาอินทร์ 25 23 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
พรมเช็ดเท้า เพ็ญประภา วันละคำ 20 17 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
จิตรกรรม รพีพงษ์ วงศ์ภูธร 20 16 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
วงดนตรีสากล อิสรินทร์ ทาส่วย 40 40 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ประดิษฐ์ดอกไม้ ดวงแก้ว เจริญเชื้อ 31 31 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
DIY by English พรพรรณ พิมพ์แก้ว 15 15 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
DIY นัยน์ปพร กบิลพัฒน์ 15 5 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จักรภัทร ชาบุญมี 20 18 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ภาษาพาเพลิน ดวงจันทร์ โพธิสม 20 14 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
สมุนไพรในท้องถิ่น บังอร ผมงาม 20 13 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
วิทยาศาสตร์ มนัสวี ศรีเมือง 20 14 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
อุปกรณ์นาฏศิลป์ จินตนา นาธงชัย 20 11 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ภาษาอังกฤษ อนันญา ไชยชมภู 20 9 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ประดิษฐ์ สุจิตรา วิระศักดิ์ 20 7 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร
ภาษาไทย ธวัช จันทร์สีลา 25 6 ยังไม่เปิดระบบหรือคุณไม่มีสิทธิ์สมัคร