รายชื่อนักเรียน


รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล ชั้น ชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน วิชาเลือก
06835 คงกระพัน มาตคำมี 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06837 จิตกร จอกนาค 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06839 เทอดไท โพธิ์สม 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06842 ปัญญาพล แววเพชร 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06845 วัชรพงศ์ แดงมาก 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06850 สุวิทย์ สีสังข์ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06852 จุฬาลักษณ์ ศรีชาทุม 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06855 ปนัดดา เบนาเยีย 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06857 พรรณพษา ประกอบกิจ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06858 พิมลพัตร ต้นกันยา 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06859 พิยดา แข็งขัน 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06860 ยุภาวดี สะตะ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06861 รัศมี ขอมอบกลาง 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06868 ฐิติพงษ์ ฝ่ายคำวงค์ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06874 รชานนท์ พรหมรักษา 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06876 วาทิตย์ จำปาแดง 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06877 วิษณุพงษ์ โคราช 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06879 ศรนรินทร์ แก้ววิเศษ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06880 ศรัณย์ วิบูลกุล 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06881 สราวุฒิ เนื่องสุมาร 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06882 อภิชัย บุญพร 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06883 จันทร์เพ็ญ พลอยพุฒ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06888 ทิชากร ศรีเจริญ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06889 นภากร ศรีสม 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06890 พวงสุภา อ้นบุ่งค้า 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06891 วาสนา แสนมาตร์ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06892 ศิริประภา หล้าคำ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06895 อิศิริยา กุลใบ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06896 ทรรศนีย์ญา มันหาท้าว 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06898 ธีรดนย์ ภูคัสมาส 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06901 วัชระชัย สีชาทุม 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06904 สุทธิพงษ์ อุดทาทอง 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06908 เอกลักษณ์ นามสีฐาน 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06913 เบญจมาภรณ์ คำแสนราช 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06915 ศิริรัตน์ ราชแสง 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06917 สุชาดา ห่มซ้าย 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06920 อภิรดี สุพันธ์คุ้ม 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06921 อัยลดา เหล่าทองสาร 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06979 ชัชชัย ฝ่ายอุประ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06980 เทวะกฤต สีหาเลิศ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06983 ภูทิศ ปราณนัทธี 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06984 ภูวดล กลึ่งกลาง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06986 รุ่งโรจน์ คำควร 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06991 กนกกร บัวทอง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06992 กนกวรรณ บุตรราช 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06995 จิตรกัญญา สุวรรณประเภา 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06996 จิราภรณ์ จันทะนนท์ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
06998 ชลธิชา ธรรมบุญเรือง 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07000 ถิรนุช แก้วพิลา 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07001 เบญจวรรณ ศรีจองแสง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07002 ปฐมาวดี ศิริก้อม 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07003 ปริยาพร รัตนวงค์ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07004 พลอยมณี เถลิงผล 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07008 ร่มเกศ เค้ามาก 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07009 เวธกา จันสอาด 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07010 สุจิรา เกษศิริโยธิน 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07013 เหมือนฝัน คชรินทร์ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07014 อรพิณ ภูบรรทัด 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07018 กฤษฏา โยธา 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07024 ทิวากร ดวดขุนทด 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07026 ธรินทร น้ำพาย 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07027 นาธาร แก้วภิรมย์ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07029 พายุ โคกกระชาย 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07034 สุรไกร พิทักษ์ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07036 สุรศักดิ์ ยาทา 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07037 นายเสกสรรค์ สีสวนจิก 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07039 อภิลักษณ์ พรมกลาง 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07040 จิดาภา โพธิ์กลางดอน 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07043 นุชนาถ ตะนะชัย 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07044 ปณิดา จันทรพุทธา 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07046 พรสวรรค์ พรมรักษา 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07048 รัตนาภรณ์ โคกแปะ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07049 วาสนา ชัยจักร 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07050 วิชญาพร คำวิเศษ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07051 ศิรินญา ประคอง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07052 ศิริลักษณ์ กัณหา 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07054 สุกัญญา พิมมยาง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07055 เสาวลักษณ์ มูลฉวี 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07057 อาริยา ดวงสงฆ์ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07058 จิรายุ อภิคงแสนคำ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07059 ฐิติศักดิ์ มะลิ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07060 ธนธัช นิมิตร 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07063 ธีรเมธ สาสิงห์ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07064 นพกร พาจันทร์ดี 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07065 นพรัตน์ เรือสุวรรณ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07066 ประทิน ตะภา 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07069 เมฆินทร์ นาคทัศน์ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07071 ศรายุทธ สาสิงห์ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07074 เกวลิน ศิลาอาจ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07075 ครองขวัญ วิชัยเกตุ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07076 จุฑาพร นาบง 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07078 ชินานาง แซ่ภู่ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07079 ธิติญา มาตรเหลือง 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07081 พัชรา ตราชู 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07082 ศิรินารถ ก๊กวิลัย 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07085 สุพรรษา มุ่งชิดกลาง 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07088 อริศา มาตรภักดี 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07089 อาทิตยา ตามไทยสงค์ 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07090 อารีรัตน์ คุณกัณหา 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07112 รุ่งราตรี แก้วมุงคุณ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07120 นายอัศนี สุกใส 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07136 อริสสา เสนเคน 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07137 นายคณิต ทรัพย์กมล 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07141 นางสาวจิราพร จันทรประทักษ์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07142 นางสาวจุฑามาศ สิงห์ก้อม 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07143 นางสาวธิดารัตน์ เนื่องมัจฉา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07145 นางสาวณัฐนิชา แก้วกา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07147 นางสาวพรนภา โพธิยา 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07148 นางสาวพัชรินทร์ ชีกว้าง 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07149 นางสาวมินตรา เพ็งวงษา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07151 นางสาวออมธิตา บัวใหญ่ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07159 นายณัฐวุฒิ สีลุน 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07161 นายปฏิพัทธ์ ทองแก้ว 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07164 นายมงคล มังครุคร 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07168 นายวิศวัตร สังสุทธิ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07169 นายวีระวัฒน์ โสสีทา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07180 นางสาวช่อชมพู ตะนะชัย 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07181 นางสาวชาริสา ขุ่นด้วง 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07184 นางสาวปรารถนา แสงสุดตา 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07186 นางสาวพิยดา เรืองอุไร 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07187 นางสาวลัดดาวรรณ นามโนรินทร์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07188 นางสาวสุชานาถ โชโคตร 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07195 นายตะวัน ขอบเพชร 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07200 นายปริญญา ศรีจันทร์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07202 นายพงษ์อนันต์ โสภาราษฎร์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07203 นายมนตรา พลศรีชา 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07206 นายวุฒิพงษ์ วรวงษ์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07212 นางสาวกมลา เจริญพร 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07213 นางสาวกัญญาณัฐ เข็มวัน 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07215 นางสาวจุฑาทิพย์ ยะภักดี 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07216 นางสาวชลดา สีกงพาน 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07217 นางสาวเซลีน่า ใจดี 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07218 นางสาวบุษกร ทีอร่าม 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07219 นางสาวปณิตา วงษ์วอ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07222 นางสาวมุทิตา มูลคร 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07223 นางสาววรรณิสา เมาะราษี 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07230 นางสาวอารีรัตน์ แกล้วกล้า 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07248 ยุทธนา นาคสีเมฆ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07254 นายกฤษฎี จุลนาง 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07255 นายพีรพัฒน์ จันปา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07257 นายวิริยะ ตีสองเมือง 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07270 ณัฐพล คำตา 3/1 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07271 พรหมมินทร์ วัฒนกามินท์ 3/1 เทเบิลเทนนิส จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07272 ยุทธพิชัย สุภาพิชิต 3/1 ถ่ายภาพ อุปกรณ์นาฏศิลป์ งานเกษตร ม.3
07274 พิษณุ บุตรพันธ์ 3/1 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.3
07275 พันธกิจ พันธุลาวัณย์ 3/1 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.3
07276 ปัญญา สุริยไสย 3/1 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07277 รัฐศาสตร์ นามสีถาน 3/3 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07278 วรเชษฐ์ บัวภา 3/1 ถ่ายภาพ จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07279 อิศวะ ราชวงค์ 3/1 เทเบิลเทนนิส จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07280 ปริศนา มาตุ่น 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07282 คมกฤช สะตะ 3/1 เทเบิลเทนนิส จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07283 ภาณุ โคตรกองแก้ว 3/1 เทเบิลเทนนิส อุปกรณ์นาฏศิลป์ จิตรกรรม ม.3
07284 ธนพล ถุงสมบัติ 3/1 ถ่ายภาพ อุปกรณ์นาฏศิลป์ งานเกษตร ม.3
07285 วิชุดา โสภาเลิศ 3/1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07286 รังสินี มะปะทัง 3/1 คณิตศาสตร์ ม.ต้น บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07287 กิตติยาภรณ์ พวงพันธ์ 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07288 ถิรดา หล้าโคตร 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07289 แพรไพลิน เถลิงผล 3/1 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (AMAT/GSP/เวทคณิต) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07290 วริศรา สว่างพฤกษ์ 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07291 ภานุมาศ กองเกิน 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07294 นิภาดา แพงบัวโฮม 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07295 วรัญญา พลทะอินทร์ 3/1 เทเบิลเทนนิส บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07296 ศุภรัตน์ มารตสอน 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07298 สุภาพร สุระหิต 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07300 สุจิตตา รัตนรองใต้ 3/1 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07301 ศุทธินี พันธ์กิจ 3/1 เทเบิลเทนนิส พรมเช็ดเท้า นาฏศิลป์ ม.3
07302 สุธาสินี พรหมภักดี 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07304 ศิริยาพร แก้ววิเศษ 3/1 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (AMAT/GSP/เวทคณิต) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07305 เสกสรรค์ สีสังข์ 3/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07306 จีรยุทธ ยศอินทร์ 3/2 ถ่ายภาพ วงดนตรีสากล นาฏศิลป์ ม.3
07307 ธีรศักดิ์ พลศิริ 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07308 ปิติยากรณ์ กาละพันธ์ 3/2 ถ่ายภาพ วงดนตรีสากล ดนตรี ม.3
07309 พลทัศน์ ขนุนทอง 3/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07310 สุริยา สิ้นสูง 3/2 ถ่ายภาพ จิตรกรรม นาฏศิลป์ ม.3
07314 ณัฐวุธ วันดี 3/2 ถ่ายภาพ วงดนตรีสากล นาฏศิลป์ ม.3
07315 ปฏิภาณ ทัดเที่ยง 3/2 ถ่ายภาพ วงดนตรีสากล นาฏศิลป์ ม.3
07316 ธนดล หันประดิษฐ์ 3/2 ถ่ายภาพ บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami นาฏศิลป์ ม.3
07317 ศุภโขค บุญมี 3/2 football ภาษาไทย จิตรกรรม ม.3
07318 วีระศักดิ์ น้ำพาย 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07321 วัชระ ปะตาทะกา 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07323 ประสบโชค อุตรนคร 3/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07324 วัชรวีร์ ศรีเจริญ 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07326 ธนวัฒน์ โชคบุตรดี 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07327 อันธิกา นามรัสศรี 3/2 เหรียญโปรยทาน DIY งานเกษตร ม.3
07328 พัชริดา สิทธิจันทร์ 3/2 นักบิน จปร สมุนไพรในท้องถิ่น นาฏศิลป์ ม.3
07330 อชิรญา สุวรรณประเภา 3/2 เหรียญโปรยทาน DIY งานเกษตร ม.3
07331 ณัฐวดี แสนแก้ว 3/2 เหรียญโปรยทาน DIY งานเกษตร ม.3
07332 ศศิธร วิบูลกุล 3/2 เหรียญโปรยทาน DIY งานเกษตร ม.3
07333 อนันตญา พิมพิมาย 3/2 วอลเลย์บอล สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ งานเกษตร ม.3
07334 พัชรพร ภาพันธ์ 3/2 เหรียญโปรยทาน DIY งานเกษตร ม.3
07335 ทรัพย์พลอยสวย รักพงค์ 3/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07337 วิภาวดี สีลุน 3/2 นักบิน จปร สมุนไพรในท้องถิ่น นาฏศิลป์ ม.3
07339 กีรติ ศรีเทพย์ 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07340 ปิยะกร ศรีลุน 3/3 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07341 วิษณุ ฝ่ายแก้ว 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07342 วายุ แจ่มศรี 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07343 ภูธเนศ ตะโนนทอง 3/3 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07344 ถิรวุฒิ สุดาทิพย์ 3/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07345 ธีรพัฒน์ ดวงประเทศ 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07346 เจษฎากรณ์ แก้วชัยภูมิ 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07347 พรเทพ งาคม 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07348 ก้องภพ ขันสพัด 3/3 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07349 อรรถชัย ยศทะแสน 3/3 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07350 ศตวรรษ อุ่นละออ 3/3 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07351 ธนโชค ชุ่มอภัย 3/3 วงดนตรีลูกทุ่ง ยังไม่ได้เลือก ดนตรี ม.3
07354 ณัฐนันท์ นามสีฐาน 3/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07355 ณัฐพร มาตรเหลือง 3/3 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07360 นัทนัน อุ่นตูม 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07361 ฮาซีน่า ขันธสอน 3/3 นาฎศิลป์ จิตรกรรม นาฏศิลป์ ม.3
07362 ธีรนาฐ มาตรา 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07363 วรรณนิภา มูลฉวี 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07364 สุขุมาพร วัฒนภูมิ 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07365 ทัศณีวรรณ โนนทิง 3/3 นาฎศิลป์ จิตรกรรม นาฏศิลป์ ม.3
07367 สวรินทร์ พลสามาต 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07368 อลิชา นาบับ 3/3 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07373 ศิริวัฒน์ ศรีบุญเรือง 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07374 ปริญ ภูกาบเพชร 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07375 วารีรัตน์ อ่องกลิ่น 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07376 กิตตินันท์ ปานนี้ 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07379 ทิพยาภรณ์ ชุมแวงวาปี 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07382 ณัฐกิตติ์ ผ่องแผ้ว 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07383 อารีญา นารีจันทร์ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07384 ลลินยา ยมโคตร 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07385 สุพิศรา รักงาน 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07386 รัฐธรรมนูญ ศรีพิทักษ์ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07387 พุธิตา ภูชื่นศรี 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07390 สายชล จันทร์ศรี 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07392 ภานุพงศ์ กองเกิน 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07393 ดารุณี สุขอาษา 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07395 ธนกร เนื่องภักดี 3/1 football จิตรกรรม จิตรกรรม ม.3
07396 เบญจมาศ พาวิเศษ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07397 เด็กหญิงภัครมัย ยะลา 3/2 ถ่ายภาพ ภาษาไทย จิตรกรรม ม.3
07398 อภิยุทธ นนยะโส 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ งานเกษตร ม.3
07399 ธีรภัทร ยะภักดี 3/2 football สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ จิตรกรรม ม.3
07404 พิมลรัตน์ มาตแสง 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07405 พันธิรา นามวิเศษ 3/2 วอลเลย์บอล สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ งานเกษตร ม.3
07406 กฤษดา บุดดีเคน 3/3 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07408 นภัสสร ชัยปัญญา 3/3 นาฎศิลป์ อุปกรณ์นาฏศิลป์ นาฏศิลป์ ม.3
07409 นายบัญชากร คำประชม 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07411 สุริยะ พรมเลิศ 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07412 ณภัสรา อ่องกลิ่น 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07418 นายสุทธิชัย สุทธิประภา 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07419 จารุวรรณ ศรีโนนิน 6/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07420 นางสาวรักษ์สุดา แก้วสาระภูมิ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07423 อติโรจน์ บุญขุนทด 3/3 วงดนตรีลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ นาฏศิลป์ ม.3
07428 ฉัตรกฤษณ์ โพธิ์สมบัติ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07429 บพิศ วงษ์สีหา 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07430 พิชฌยุตม์ ทาส่วย 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07431 พุทธินันท์ ทับพิมล 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07432 วรเมธ ภูดวงจิตร 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07433 ศรายุธ บุตรราช 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07434 ศิวัช จันทร์สีลา 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07435 ศิริศักดิ์ นามวงษา 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07436 เอกรัตน์ สังคะพันธ์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07437 อาณัฐ อารีย์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07438 อดิศักดิ์ โสจันทร์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07439 กรรณิการ์ ศรีบุญเรือง 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07440 จุฑามาศ ขอมอบกลาง 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07441 ชัชฎาภรณ์ มิตพะมา 2/1 ธนาคารโรงเรียน วิทยาศาสตร์ จิตรกรรม ม.2
07442 ชินานาง กุลใบ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07443 ชลดา หงษ์ทอง 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07444 ฑิตยา เสงี่ยมศักดิ์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07445 นันทกร วิชัยวงษ์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07446 นภัทสร ศิริก้อม 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07447 ณิชา พุทธโคตร 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07448 ณัฐธิดา แก้วกา 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07449 ประกายวรรณ ปัดธรรม 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07450 ปัทมา พิมมะดี 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07451 ปันทิกา สุวรรณ์เวียง 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07452 วารุพินท์ วงศิริ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07454 สุปรียา จันทะลุน 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07455 สุภารัตน์ สิทธิจันทร์ 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07457 อัมพร จันเขียว 2/1 วงดนตรีลูกทุ่ง วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07459 กัญธณพงษ์ แสนแก้ว 2/2 เดินตามรอยพ่อ วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07460 ดนัย บญประคม 2/2 football ประดิษฐ์ จิตรกรรม ม.2
07461 ทวี อุทัยสะวัง 2/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07462 ปุญญพัฒน์ อุดทัง 2/2 เดินตามรอยพ่อ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07463 ปรินทร์ บรรจง 2/2 football บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami งานดอกไม้ ม.2
07464 นิตินัย สีคำ 2/2 football ประดิษฐ์ จิตรกรรม ม.2
07465 พงษ์พิพัฒน์ ศรีมูลโท 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07466 ยุทธนา แก้วหาวงษ์ 2/2 เดินตามรอยพ่อ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07467 วรัญญู ดงบัง 2/2 เดินตามรอยพ่อ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07468 วีรภัทร ชุมพล 2/2 football ประดิษฐ์ จิตรกรรม ม.2
07469 ศักรินทร์ กลั่นหมอ 2/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07470 สุรินธร หนูกิจ 2/2 เดินตามรอยพ่อ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07471 อนุสรณ์ จากกระโทก 2/2 football ประดิษฐ์ จิตรกรรม ม.2
07472 อาทิตย์ สุปะมา 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07473 องอาจ ใบลาด 2/2 football วงดนตรีสากล งานดอกไม้ ม.2
07474 กรรณิการ์ เกษอินทร์ 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07475 กัญญารัตน์ สร้อยสน 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07476 ชณัญญา จันทะบุรี 2/2 ยุวบรรณารักษ์ สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรี ม.2
07477 ณัฐณิชา นามสีถาน 2/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ประดิษฐ์ดอกไม้ จิตรกรรม ม.2
07478 ธิติมา ชุมคำน้อย 2/2 ยุวบรรณารักษ์ สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรี ม.2
07479 นริศรา เกสรมาลา 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07481 นุจรี ศรีมูลผา 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07482 ผกามาศ น้อยตรีมูล 2/2 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ จิตรกรรม ม.2
07483 พิชชาพร พัดข้อ 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07484 มนฤดี ฤทธิ์มนตรี 2/2 ยุวบรรณารักษ์ สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรี ม.2
07485 ยุภาพร จุลนาง 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07486 รักษพร เขิมขันธ์ 2/2 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami จิตรกรรม ม.2
07487 วรกานต์ ภูศรีน้อย 2/2 ยุวบรรณารักษ์ สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรี ม.2
07488 สรีวรรณ โพธิจารย์ 2/2 ยุวบรรณารักษ์ สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรี ม.2
07489 อทิตยา สีชาทุม 2/2 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ จิตรกรรม ม.2
07490 อทิติญา สาสิงห์ 2/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07491 กฤษฎา หาญชนะ 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07492 ก้องภพ ภาวะโคตร 2/3 เหรียญโปรยทาน ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07493 ชนะชัย สีลุน 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07494 ทวีศักดิ์ แนวหล้า 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07495 เทพพร ศักดิ์สิงห์ 2/3 football วงดนตรีสากล งานดอกไม้ ม.2
07496 ธีระชัย ศิริยุภาภาศ 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07497 ณัฐภูมิ ปัญญา 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07498 พงศกร มาตรคำมี 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07499 รัฐภูมิ พลศรีชา 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07500 วัชรชัย ดวงประทุม 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07501 ศิริวัฒน์ คำภูเขียว 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07502 สุวโรจน์ พิทักษ์ 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07503 อนันต์ ฤทธิวุฒิ 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07504 อดิศักดิ์ ดีจันทึก 2/3 เหรียญโปรยทาน ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07505 อิสระ ห่มซ้าย 2/3 เหรียญโปรยทาน ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07507 จิราวรรณ อาจจำปา 2/3 วงดนตรีลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ ดนตรี ม.2
07508 จุฑาทิพย์ นรชาญ 2/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07509 จุฬาลักษณ์ สนธินอก 2/3 พยาบาลน้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07510 นฤมล เลิศใหม่ 2/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07511 บุณยาพร ชาวนาฮี 2/3 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07512 ประภัสสร บำรุงภักดี 2/3 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07513 ปิยธิดา บุตรพันธ์ 2/3 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07514 พรพิมล จันทะนนท์ 2/3 วอลเลย์บอล ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07515 มนัสพร จันทร์ร้อยเอ็ด 2/3 พยาบาลน้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรี ม.2
07517 รุ่งนภา อุทำกา 2/3 วงดนตรีลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ ดนตรี ม.2
07518 วิลัยวรรณ สีสวนจิก 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07520 สุพรรษา กลึ่งกลาง 2/3 วอลเลย์บอล ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07521 ศิวนารถ น้อยเสนา 2/3 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ จิตรกรรม ม.2
07522 ศราวุฒิ เนื่องชมภู 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07523 กิตติชัย ปิตะระเต 5/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07527 กัญญา ตามไทยสงค์ 5/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07529 กัลญารัตน์ รอดสัมฤทธิ์ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07530 ธนญชัย สินปรุ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07532 เยาวลักษณ์ เพ็ญจันทร์ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07533 เยาวลักษณ์ มะโฮงคำ 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07535 วรรณษา คำเสนา 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07536 ศิริพงษ์ ลีทองดี 5/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07538 นายธนกาญจน์ นามตาแสง 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07540 คาลาร์ เดอะลามัค 2/3 วงดนตรีลูกทุ่ง สิ่งประดิษฐ์จากรากไม้ ดนตรี ม.2
07541 ธิวา น้อยแก่นชู 2/2 football ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07543 ทวีชัย ทุมหวัน 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07545 สุชาดา บำรุงเพชร 3/1 เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) บอร์ดนิเทศสร้างสรรค์จาก orgami เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07548 จิรวัฒน์ ข้อยุ่น 2/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07551 ปนัดดา ภูตลาดขาม 2/3 พยาบาลน้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรี ม.2
07552 ณัฐพล อาจจำปา 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07553 วีรเทพ กูลกิจ 2/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07555 ธีรศักดิ์ คำมูลตรี 2/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07557 ประภัสสร คะโสพิมพ์ 3/3 ภาษาจีน พรมเช็ดเท้า เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07558 พรนภา มหาหิง 6/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07559 พีรภัทร์ แสนผาสุข 3/3 ถ่ายภาพ ประดิษฐ์ เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07560 พิทักษ์ ทับรัตน์ 3/3 ถ่ายภาพ ประดิษฐ์ เสริมทักษะภาษาไทย ม.3
07561 ปฏิภาณ สุกแก้วณรงค์ 3/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07562 ภูมินทร์ กุมลา 2/3 เหรียญโปรยทาน วิทยาศาสตร์ ดนตรี ม.2
07563 วิลาสิณี ก๊กวิลัย 2/3 ยุวบรรณารักษ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07564 กฤษณะ ภูผาทอง 1/1 football วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07565 เด็กชาย กิตติวินท์ ศรีสุข 1/1 วอลเลย์บอล ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07566 เด็กชาย จักรรินทร์ เกษาเลิศ 1/1 ดีเจน้อย ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ ม.1
07567 เด็กชาย ชินดนัย จันสอาด 1/1 วอลเลย์บอล ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07568 เด็กชาย ต้นคิด อุดทาทอง 1/1 ดีเจน้อย ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07570 เด็กชาย ธนาธิป สิริสุทธิ์ 1/1 ดีเจน้อย ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07572 เด็กชาย ธรรมกาย ใจดี 1/1 football ประดิษฐ์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07573 เด็กชาย ประเสริฐ นันต้อย 1/1 ดีเจน้อย ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07574 เด็กชาย ปุญญพัฒน์ บุญขันธ์ 1/1 ดีเจน้อย ภาษาอังกฤษ งานเกษตร ม.1
07575 เด็กชาย วัชณพล มาตรภักดี 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07576 เด็กหญิง อัจฉริญา ดาบุตร 1/1 ดีเจน้อย พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07578 เด็กหญิง ชลธิชา ปัญญารส 1/1 ภาษาพาเพลิน พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07579 เด็กหญิง ณัฏฐิกา รินทะสมบัติ 1/1 ยุวบรรณารักษ์ DIY by English จิตรกรรม ม.1
07580 เด็กหญิง นิภาภรณ์ ราชวงค์ 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07581 เด็กหญิง บุญรักษ์ ขุ่นด้วง 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07582 เด็กหญิง ปณิดา แต้มกลาง 1/1 วงดนตรีลูกทุ่ง DIY by English ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07583 เด็กหญิง ปริชาติ บุดสี 1/1 ภาษาพาเพลิน ภาษาไทย ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07584 เด็กหญิง พรรณธร บุญขุนทด 1/1 ดีเจน้อย ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07585 เด็กหญิง พรวดี บุญหว่าน 1/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07586 เด็กหญิง แพรวนภา คำเที่ยง 1/1 วงดนตรีลูกทุ่ง DIY by English จิตรกรรม ม.1
07587 เด็กหญิง รพีพรรณ โพธิ์ชัย 1/1 ดีเจน้อย สมุนไพรในท้องถิ่น จิตรกรรม ม.1
07588 เด็กหญิง วรรณษา สืบซุย 1/1 วงดนตรีลูกทุ่ง DIY by English ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07589 เด็กหญิง วรลักษณ์ วรรณวิจิตร 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07590 เด็กหญิง วราภรณ์ เสนะไพรวรรณ์ 1/1 ดีเจน้อย พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07591 เด็กหญิง วัชราภา ล่ำลือ 1/1 พยาบาลน้อย จิตรกรรม จิตรกรรม ม.1
07592 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ หงทอง 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07593 เด็กหญิง ศิริวิภา ทัดเที่ยง 1/1 พยาบาลน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07594 เด็กหญิง สิริประภา ลาตำแย 1/1 ภาษาพาเพลิน ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07595 เด็กหญิง สิริรัตน์ สนธินอก 1/1 ดีเจน้อย พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07596 เด็กหญิง อชิรญาณ์ นาลีจันทร์ 1/1 ดีเจน้อย ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07597 เด็กหญิง อนุธิดา ญานสิทธิ์ 1/1 ภาษาพาเพลิน พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07598 เด็กหญิง อรกมล อะยาวัน 1/1 ภาษาพาเพลิน พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07599 เด็กหญิง อุมากร หงษ์ทอง 1/1 วงดนตรีลูกทุ่ง ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07600 เด็กชายจีฬายุ โคกกระชาย 1/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07601 เด็กชายเจษฎาภรณ์ เมาะราษี 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07602 เด็กชายชยางกูร ประวันเนาว์ 1/2 อาณาจักรหมากฮอส วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07603 เด็กชายชวกร โสดาจันทร์ 1/2 อาณาจักรหมากฮอส ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07604 เด็กชายธัญธร ไพรนอก 1/2 อาณาจักรหมากฮอส ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07605 เด็กชายธีระภัทร ต้นกันยา 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07606 เด็กชายนนธชัย สิทธิจันทร์ 1/2 คณิตศาสตร์ ม.ต้น ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07607 เด็กชายนพดล หรัญรัตนา 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07608 เด็กชายนันฐวุฒิ ชนะชัย 1/2 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (AMAT/GSP/เวทคณิต) ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07609 เด็กชายนันทวัฒน์ ศรีชาทุม 1/2 พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (AMAT/GSP/เวทคณิต) ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07610 เด็กชายประสิทธิ์ ยุทธศรี 1/2 football ภาษาไทย ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07611 เด็กชายพีรพัฒน์ พูนพุฒ 1/2 อาณาจักรหมากฮอส วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07612 เด็กชายภัคค์นันท์ เพชรเหล็ก 1/2 นาฎศิลป์ ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07613 เด็กชายวีระพล ดวงจันทร์แดง 1/2 football ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07614 เด็กชายวุฒิกร แก้วแสนชัย 1/2 เทเบิลเทนนิส วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07615 เด็กชายศักรินทร์ ทนทาน 1/2 อาณาจักรหมากฮอส DIY by English ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07616 เด็กชายเศรษฐพงศ์ สิงห์ก้อม 1/2 อาณาจักรหมากฮอส วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07617 เด็กชายอภิสิทธิ์ อาจพงษ์สา 1/2 ดีเจน้อย วิทยาศาสตร์ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07618 เด็กหญิงกนกพร โคตรพงษ์ 1/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07619 เด็กหญิงจินห์นิภา ทองเสี่ยน 1/2 ดีเจน้อย DIY by English นาฏศิลป์ ม.1
07621 เด็กหญิงเจนจิรา นามวิเศษ 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07622 เด็กหญิงณัฐชยา ยิ้มรัมย์ 1/2 ดีเจน้อย DIY by English จิตรกรรม ม.1
07623 เด็กหญิงนริศรา แก้วก่า 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07624 เด็กหญิงนลินนิภา โคตรบุญมี 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07625 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เจริญพร 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07626 เด็กหญิงพิมลนาฎ โคกสำราณ 1/2 ภาษาพาเพลิน ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07627 เด็กหญิงวิรดา แสนขวา 1/2 ดีเจน้อย สมุนไพรในท้องถิ่น จิตรกรรม ม.1
07629 เด็กหญิงศิริวรรณ ศรีภักดี 1/2 ดีเจน้อย พรมเช็ดเท้า จิตรกรรม ม.1
07630 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย 1/2 ดีเจน้อย ภาษาพาเพลิน งานเกษตร ม.1
07631 เด็กหญิงอภัสศรา เกสรมาลา 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07632 เด็กหญิงญาธิชา จิตรนอก 1/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07633 เด็กชายนวพล แช่มขุนทด 1/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07634 เด็กชายภัทรวุฒิ ศรีขนเหี่ยว 1/2 football ภาษาอังกฤษ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07635 เด็กชายกนัดทร สิงห์ก้อม 1/3 football สมุนไพรในท้องถิ่น นาฏศิลป์ ม.1
07636 เด็กชายกิตตินันท์ บุญหล้า 1/3 football สมุนไพรในท้องถิ่น นาฏศิลป์ ม.1
07637 เด็กชายจอมทัพ ชูจิตร 1/3 football วงดนตรีสากล นาฏศิลป์ ม.1
07638 เด็กชายธนกฤต เตยโพธิ์ 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง DIY by English นาฏศิลป์ ม.1
07639 เด็กชายธีรภัทร แสงหาชัย 1/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07640 เด็กชายนันทชัย ขอบเพชร 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07641 เด็กชายนันทพงศ์ แก้วมุงคุณ 1/3 สมุนไพรในท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไม้ นาฏศิลป์ ม.1
07642 เด็กชายพนธกร ชุ่มอภัย 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07643 เด็กชายภานุพงศ์ ศรีโนนยาง 1/3 football วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07644 เด็กชายภานุวัฒน์ ยะภักดี 1/3 ภาษาพาเพลิน วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07645 เด็กชายรพีภัทร พิรกุล 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07646 เด็กชายวัชระพล เจริญไชย 1/3 สมุนไพรในท้องถิ่น สมุนไพรในท้องถิ่น นาฏศิลป์ ม.1
07647 เด็กชายศิรสิทธิ์ ชินโฮง 1/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07648 เด็กชายเศรษฐพันธ์ พลแสง 1/1 วงดนตรีลูกทุ่ง ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07649 เด็กชายสรวิศ ณ หนองคาย 1/3 สมุนไพรในท้องถิ่น วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07650 เด็กชายสามภพ ศรีเศรษฐ์ 1/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07651 เด็กชายอานนท์ มูลเชื้อ 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง สมุนไพรในท้องถิ่น ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07652 เด็กหญิงชลธิชา ยอดกล้า 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง ยังไม่ได้เลือก ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07653 เด็กหญิงชลิดา แข็งขัน 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07654 เด็กหญิงธัญลักษณ์ นาบับ 1/3 วอลเลย์บอล วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07655 เด็กหญิงนัญญรัตน์ เก่งสาริการ 1/3 วอลเลย์บอล วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07656 เด็กหญิงปริชาติ พุทไทยสง 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07657 เด็กหญิงปริตา กางแม 1/3 เหรียญโปรยทาน ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07658 เด็กหญิงพรนภา ดีเพชร 1/3 ยุวบรรณารักษ์ DIY by English นาฏศิลป์ ม.1
07659 เด็กหญิงพัชราภา สนิดนอก 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07660 เด็กหญิงมลชนก อุตรนคร 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07661 เด็กหญิงศิรินญา มะหาพันธ์ 1/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07662 เด็กหญิงศิริภัสสร เชื้อสาวถี 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07663 เด็กหญิงสุดารัตน์ เที่ยงผดุง 1/3 วอลเลย์บอล วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07664 เด็กหญิงสุปรียารัตน์ แสงหาชัย 1/3 ภาษาพาเพลิน ภาษาพาเพลิน ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07665 เด็กหญิงอมรรัตน์ ดวงสมบัติ 1/3 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07666 เด็กหญิงอริสรา วงษ์รักษา 1/3 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07667 เด็กชายจิตรกร พรหมจารีย์ 1/3 สมุนไพรในท้องถิ่น ประดิษฐ์ดอกไม้ นาฏศิลป์ ม.1
07669 นายจรัญ ลพพันทอง 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07670 นายณัฐวุฒิ นานอก 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07671 นายทักษ์ดนัย โคตรชุม 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07672 นายอโนชา ศรีบุญเรือง 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07673 นางสาวเกษสุดา วังหล้า 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07674 นางสาวเนตรนภา ใยแก้ว 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07675 นางสาวพีรดา ขันธะติวงศ์ 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07676 นายธนาวุฒิ พิมพ์ดีด 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07677 นางสาวสุนิษา ภูมิสาขา 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07678 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ร้อยเอ็ด 4/1 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07679 นายจีรวัฒน์ อัมภวา 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07680 นายธีรศักดิ์ สาสีเสาร์ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07681 นางสาวดรุณี ทอนศรี 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07682 นางสาวธิชารัตน์ แสงหาชัย 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07683 นางสาวปณิดา เอกตาแสง 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07684 นายศีขริน เรียงน้อย 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07685 นายธีระวัฒน์ เจริญเชื้อ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07686 นายอนวัช จักรนารายณ์ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
07687 เด็กหญิงศิริญากร ภิรมย์ไกรภักร์ 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
07689 เด็กชายภัครดนัย ชินไธสงค์ 2/3 เหรียญโปรยทาน ประดิษฐ์ดอกไม้ งานดอกไม้ ม.2
07690 เด็กหญิงภัทรวดี ศิริโฉม 3/2 ถ่ายภาพ ภาษาไทย จิตรกรรม ม.3
07691 เด็กหญิงนฤมล แสนศรี 3/2 ถ่ายภาพ ภาษาไทย จิตรกรรม ม.3
07693 เด็กชายณัฐวัศ วุฒา 1/2 football ภาษาอังกฤษ ดนตรีสากลเบื้องต้น ม.1
07695 นางสาวชลธิชา โมกข์ศิริ 4/2 นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ยังไม่ได้เลือก นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน
1102003763098 เด็กหญิงนริศรา เสนารัตน์ 2/2 วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสากล ดนตรี ม.2
1407400022878 เด็กหญิงธิติมา เนื่องนันท์ 2/3 พยาบาลน้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรี ม.2
1407400023815 เด็กหญิงอักษรา พาแกดำ 2/3 พยาบาลน้อย ประดิษฐ์ดอกไม้ ดนตรี ม.2