ระบบสมัครกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนออนไลน์

กิจกรรมชุมนุม

ชื่อชุมนุม คุณครูที่ปรึกษา รับจำนวน สมัคร
นักเรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียน 1000 251 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ถ่ายภาพ อนุวัฒน์ พานิพัด 30 14 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ภาษาพาเพลิน ดวงจันทร์ โพธิสม 20 8 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
เดินตามรอยพ่อ ธวัช จันทร์สีลา และ ชัยมงคล 20 5 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
เกมต่อคำศัพท์ภาษาไทย(คำคม) นิชานันท์ สีหาอินทร์ 20 16 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ธนันท์ ตรีสุวรรณวัฒน์ 20 3 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
พัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ (AMAT/GSP/เวทคณิต) เกศศินี พนมสี และคุณครูดรุณี จันทร์สีลา 40 4 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
วิทย์พาเพลิน เอนก สุดใด 15 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
เทเบิลเทนนิส อรวรรณ สุวรรณเพ็ง 20 7 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
สมุนไพรในท้องถิ่น บังอร ผมงาม 21 4 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ดีเจน้อย คุณครูณัฐธีราทิพย์ ชินอ่อน 40 17 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
สหกรณ์ คณิต ป้องขันธ์ 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ยุวบรรณารักษ์ วารุณี ถาวรรัตน์ 20 14 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
อาณาจักรหมากฮอส พลากร เสลจุล 21 6 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
football สมชาย ไวคำ 40 39 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
วอลเลย์บอล จักรภัทร ชาบุญมี 24 9 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
วงดนตรีลูกทุ่ง อิสรินทร์ ทาส่วย 45 43 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
คณิตศาสตร์เพื่ออนาคต ไพโรจน์ ผมงาม 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
เหรียญโปรยทาน ดวงแก้ว เจริญเชื้อ 20 16 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
รักษาดินแดน (รด) บุญลม พุ่มพฤกษา 30 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
Hello English อนัญญา ไชยชมภู 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
อาหารและยา พนิตพร อาจหาญ 21 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
พยาบาลน้อย พรพรรณ พิมพ์แก้ว 15 12 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ธนาคารโรงเรียน นัยน์ปพร กบิลพัฒน์ 20 1 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
ภาษาจีน สุจิตรา วิระศักดิ์ 20 8 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
นาฎศิลป์ จินตนา นาธงชัย 20 9 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
วิทยาศาสตร์ มนัสวี ศรีเมือง 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
นักบิน จปร สรรพสิทธิ์ สีหาอินทร์ 20 2 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
GeoGebra พงษ์พันธ์ จอดนอก 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
Cover dance คุณครูรพีพงษ์ วงศ์ภูธร 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ
จรวดขวดน้ำ นฤมล โสรสาร 20 0 ระบบกำลังปิดหรือยังไม่เข้าสู่ระบบ